ศูนย์ปฏิบัติการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (สพส.)
Action Center : Bureau Of Mental Health Promotion and Development


ตัวชี้วัด สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต


:: ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจโดยเชื่อมโยงกับระบบบริการในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน ที่มีองค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 3 ด้าน ใน 4 ประเด็นปัญหาคือ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สุรา/ยาเสพติด ความรุนแรง โรคเรื้อรัง คลิกเพื่อดูข้อมูล
:: ร้อยละของสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินระดับจังหวัดมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับพนักงานในสถานประกอบการ คลิกเพื่อดูข้อมูล
:: ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้โรงพยาบาลชุมชนในเขตรับผิดชอบมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการ (ในคลินิกสูงอายุ/คลินิก NCD คลิกเพื่อดูข้อมูล
:: ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตรับผิดชอบมีการจัดบริการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ คลิกเพื่อดูข้อมูล
:: ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) มีการบูรณาการแผนสุขภาพจิตกับแผน DHS ในพื้นที่และมีการดำเนินงานสุขภาพจิตตามแผน
 • พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน
 • สรุปภาพรวมพื้นที่ที่เข้าร่วม • กลับไปศูนย์ปฏิบัติการ
  กลับสู่เว็บไซต์หลัก สพส.
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  เว็บไซต์สำนัก : www.sorporsor.com
  ติดต่อ : โทร. 021495548 , 021495550 แฟกซ์. 021495549 อีเมล์ : sorporsor58@gmail.com
  ที่อยู่ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000