ศูนย์ปฏิบัติการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (สพส.)
Action Center : Bureau Of Mental Health Promotion and Development
กรมควบคุมโรค

:: กรมควบคุมโรค
:: กลุ่มตรวจสอบภายใน
:: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
:: กองการเจ้าหน้าที่
:: กองคลัง
:: กองแผนงาน
:: งานตรวจสอบภายใน
:: ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.4 ชุมพร
:: สถาบันบำราศนราดูร
:: สถาบันราชประชาสมาสัย
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมรา
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
:: สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 นนทบุรี
:: สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
:: สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
:: สำนักจัดการความรู้
:: สำนักระบาดวิทยา
:: สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
:: สำนักโรคติดต่อทั่วไป
:: สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
:: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
:: สำนักโรคไม่ติดต่อ
:: สำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
:: สำนักเลขานุการกรม
กลับไปศูนย์ปฏิบัติการ
กลับสู่เว็บไซต์หลัก สพส.


สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์สำนัก : www.sorporsor.com
ติดต่อ : โทร. 021495548 , 021495550 แฟกซ์. 021495549 อีเมล์ : sorporsor58@gmail.com
ที่อยู่ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000