ศูนย์ปฏิบัติการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (สพส.)
Action Center : Bureau Of Mental Health Promotion and Development


กรมอนามัย

:: กรมอนามัย
:: กลุ่มตรวจสอบภายใน
:: กลุ่มทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
:: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
:: กองการเจ้าหน้าที่
:: กองคลัง
:: สำนักทันตสาธารณสุข
:: กองแผนงาน
:: สำนักโภชนาการ
:: กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบฯ
:: กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
:: กองอนามัยการเจริญพันธุ์
:: กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
:: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
:: ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
:: ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
:: ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
:: ศูนย์อนามัยที่ 1
:: ศูนย์อนามัยที่ 2
:: ศูนย์อนามัยที่ 3
:: ศูนย์อนามัยที่ 4
:: ศูนย์อนามัยที่ 5
:: ศูนย์อนามัยที่ 6
:: ศูนย์อนามัยที่ 7
:: ศูนย์อนามัยที่ 8
:: ศูนย์อนามัยที่ 9
:: ศูนย์อนามัยที่ 10
:: ศูนย์อนามัยที่ 11
:: ศูนย์อนามัยที่ 12
:: สำนักงานเลขานุการกรม
:: สำนักที่ปรึกษา
:: สำนักส่งเสริมสุขภาพ
:: สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม


กลับไปศูนย์ปฏิบัติการ
กลับสู่เว็บไซต์หลัก สพส.
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์สำนัก : www.sorporsor.com
ติดต่อ : โทร. 021495548 , 021495550 แฟกซ์. 021495549 อีเมล์ : sorporsor58@gmail.com
ที่อยู่ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000