-- แนวทางการทำงานเรื่องเพศศึกษากรมสุขภาพจิต สถานการณ์เรื่องเพศในวัยรุ่นไทยในปัจจุบันพบว่า อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นลดลงจาก18-19 ปี เป็น 15-16 ปี
วิสัยทัศน์ ศูนย์สุขภาพจิต ปฐมวัย/วัยเรียน
พันธกิจ สถานบริการสาธารณสุข วัยรุ่น
แผนปฏิบัติการ ประชากรกลางปี (สนย) วัยทำงาน
ผลการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค วัยสูงอายุ/ผู้พิการ
ตัวชี้วัด กรมอนามัย ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.)
ศูนย์อนามัย
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ข้อม้ล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 : http://www.violence.in.th
)
กลับสู่เว็บไซต์หลัก สพส.
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์สำนัก : www.sorporsor.com
ติดต่อ : โทร. 021495548 , 021495550 แฟกซ์. 021495549 อีเมล์ : sorporsor58@gmail.com
ที่ตั้ง สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000